Ekonomi och företag

Redovisning som ekonomisk dokumentation

BQ Redovisning är en pålitlig och personlig redovisningsbyrå baserad i Stockholm. De specialiserar sig på att erbjuda anpassade tjänster för företagare och strävar efter att digitalisera sina processer för att ge snabba och effektiva lösningar till kunderna. Samtidigt förstår de vikten av personlig rådgivning och service och har byggt upp ett gott rykte som en av de tryggaste redovisningsbyråerna i Sverige. Bland deras tjänster hittar du bokslutstjänster, bemanningstjänster samt ekonomisk rådgivning. BQ Redovisning kan hjälpa företagare att förbereda sig för framtiden och nå sina ekonomiska mål genom att erbjuda högkvalitativa tjänster för att möta företagens specifika behov.

Redovisning

Redovisning är ett område inom företagsekonomi som syftar till att dokumentera en organisations resurshantering. Genom att redovisa ekonomiskt resultat och den ekonomiska ställningen vid en given tidpunkt kan organisationen säkerställa att alla monetära ekonomiska aktiviteter redovisas. En ordnad bokföring är obligatorisk för alla företag och föreningar och den avslutas med ett årsbokslut som fastställs på årsstämman.

Syftet med redovisning

Redovisning och jämförbar ekonomisk information är viktigt för att underlätta bedömningar såsom investeringsbeslut, kreditansökningar och skatteuttag. Det bidrar också till att minska osäkerhet och transaktionskostnader, vilket möjliggör en förbättrad kapitalallokering i samhället som helhet.

Revision och regelverk för redovisning

En oberoende revisor kan granska redovisningen och bedöma om den är rättvisande. Företagsledningen och styrelsen är dock alltid ansvariga för att redovisningen är korrekt. Grunden för all redovisning är att den ska ske enligt god redovisningssed. Detta innebär att de redovisningsrekommendationer som utges av de normsättande organisationerna inom redovisningsområdet ska tillämpas.

IFRS och US GAAP

IFRS eller International Financial Reporting Standards är ett internationellt regelverk som ska tillämpas av svenska börsnoterade bolag sedan 2005. US GAAP eller de amerikanska General Accepted Accounting Principles är god redovisningssed för bolag i USA, men inte tillåtet för lagliga årsbokslut i Sverige. FAR, revisorernas branschorganisation, har en redovisningskommitté som ger ut redovisningsrekommendationer.

Årsredovisningens delar

En upprättad årsredovisning består av följande delar:

  • Förvaltningsberättelse med förslag på resultatdisposition
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys

Formkraven på en årsredovisning varierar beroende på verksamhetens natur och omfattning. Det är viktigt att notera att en ordentlig redovisning är grundläggande för att en organisation ska kunna fatta välgrundade beslut, och för att organisationens intressenter ska kunna bedöma organisationens hälsa och framtidspotential.